TEATRALITZAT, com a responsable del present LLoc Web i de conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, en concret l’Art.13 del Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, li proporciona la següent informació respecte al tractament de les seves dades de caràcter personal:

QUI ÉS EL RESPONSABLE DE TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS?

Li informem que les dades personals que vostè ens ha facilitat seran tractades per TEATRALITZAT, com a Responsable de Tractament, amb correu electrònic: teatralitzat@gmail.com

AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS?

La finalitat del tractament serà la de respondre a les consultes que vostè com a usuari ens pugui realitzar i l’enviament d’informació comercial que pugui ser del seu interès.

QUIN ÉS LA BASE JURÍDICA DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS?

L’atorgament del consentiment per vosté.

A QUI FACILITAREM LES SEVES DADES PERSONALS?

Les seves dades personals no seran cedides a tercers. En cas de cessió, se li informarà de forma prèvia, sol·licitant el seu consentiment exprés per dur a terme la cessió.

TEATRALITZAT contracta la seva infraestructura virtual segons el model de computació al núvol, havent contractat amb un proveïdor de serveis adherit al EU-US PrivacyShield.

DURANT QUANT DE TEMPS MANTINDREM LES SEVES DADES PERSONALS?

Les dades es conservaran mentre duri la finalitat per la qual ens els ha proporcionat, una vegada complerta la mateixa, les dades de caràcter personal es guardaran, degudament bloquejades, segons el que estableixi la normativa sectorial vigent.

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS COM A TITULAR DE LES SEVES DADES PERSONALS?

Té dret a sol·licitar l’accés, la rectificació de les seves dades personals incorrectes o inexactes, la portabilitat, i la supressió de les seves dades personals, entre altres motius, quan les dades ja no són necessaries per a les finalitats pels quals es van recollir.

També podrà sol·licitar en determinades situacions, la limitació del tractament de les seves dades personals, conservant-los únicament per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Podrà també oposar-se al tractament de les seves dades personals, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular.

Segons el que es disposa en l’Art. 7.3 RGPD, té dret a retirar el consentiment prestat a qualsevol moment, sense que la retirada del consentiment afecti a la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del mateix. Se li informa que, si exerceix aquest dret, no se li podrà proporcionar la informació sol·licitada, ni remetre-li informació comercial del seu interès.

Té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (agpd.es).

Podrà exercitar tots aquests drets enviant un e-mail a teatralitzat@gmail.com indicant com a Assumpte: “RGPD” i adjuntant fotocòpia del seu document identificatiu.

OBLIGATORIETAT

Algunes de les caselles en les quals l’usuari ha d’introduir les seves dades personals són obligatòries, el que significa, que sense aquestes no es podrà cursar la seva sol·licitud.

El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de privacitat, suposa la impossibilitat de rebre la informació sol·licitada.

PRINCIPIS DEL TRACTAMENT

Les dades personals proporcionades per l’usuari són tractades de conformitat amb el que es disposa en l’Art. 5 i 6 del RGPD, de manera lícita lleial i transparent, recollides amb les finalitats a d’alt especificades, sent les mateixes legítimes, i no seran tractades ulteriorment de manera incompatible amb aquestes finalitats. Així mateix, es garanteix la confidencialitat en el seu tractament.

A més les dades recollides són adequades, pertinents i limitades en relació amb les finalitats pels quals són tractades.

QUIN ÉS LA BASE JURÍDICA DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS?

L’usuari garanteix que les dades aportades són verídiques, exactes i correctes, i es compromet a comunicar qualsevol canvi que es pogués produir en aquests amb la finalitat de donar compliment al principi d’exactitud de les dades de caràcter personal establert pel RGPD.

L’usuari exonera a TEATRALITZAT de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema.

MESURES DE SEGURETAT

TEATRALITZAT com a responsable del Lloc web i segons el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), té implementades les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir i protegir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament, així com de les dades de caràcter personal introduïdes.

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

Mitjançant la indicació i introducció de les dades personals, vostè atorga el consentiment inequívoc i exprés a TEATRALITZAT perquè procedeixi al tractament de les dades personals facilitades per a les finalitats esmentades anteriorment.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

TEATRALITZAT es reserva el dret a modificar la present política de privacitat per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

CORREUS COMERCIALS

Només seran remesos quan siguin expressament sol·licitats per l’usuari, per això en els formularis de contacte del nostre lloc web té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per a la recepció del mateix, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

LEGISLACIÓ

La resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ús del present lloc web seran competència dels Jutjats i Tribunals de Valls.